Els Pressupostos Participatius són un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant un procés democràtic en el qual la ciutadania decideix de manera directa a què es destina una part del pressupost municipal.

Els Pressupostos Participatius tenen com a principal objectiu la participació directa de la ciutadania en aquest procés, amb la finalitat d'establir les seues principals demandes i preocupacions en matèria d'inversió i incloure-les en el pressupost anual de l'any següent. La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per a l'any 2023 és de 100.000 €, destinats íntegrament a la realització de propostes d'inversió. Aquesta quantitat podria ser ampliada en cas que hi haguera major disponibilitat pressupostària al llarg de l'any.

El principal objectiu és conformar una ciutadania activa amb la millora de la qualitat de vida de la ciutat. A més, amb els pressupostos participatius, s'estableix una priorització de les demandes i necessitats de les veïnes i veïns de Burjassot sobre les inversions de l'Ajuntament. L'obertura d'una part de la gestió municipal pretén millorar la relació entre ciutadania i administració, facilitar la transparència, permetre un aprofundiment democràtic en les institucions públiques i potenciar la intel·ligència col·lectiva, democratitzant la presa de decisions i fomentant el diàleg entre veïnes i veïns.

Els pressupostos participatius que es decideixen en 2023 s'adjudicaran en 2023 i se’n començarà l’execució el més prompte possible. La quantitat destinada als Pressupostos Participatius per a l'any 2023 és de 100.000 €, dedicats íntegrament a la realització de propostes d'inversió. Aquesta quantitat podria ser ampliada en cas que hi haguera major disponibilitat pressupostària al llarg de l'any.

La participació en el procés està oberta a totes les persones majors de 16 anys i empadronades a Burjassot.

El Pressupost Participatiu és un procés obert i de caràcter universal per a tota la ciutadania del municipi de Burjassot. Qualsevol persona empadronada a Burjassot amb més de 16 anys podrà accedir a la pàgina web participa.burjassot.org per a formular propostes, avalar o votar.

El marc que orienta les propostes seran aquells valors vinculats al bé comú com la sostenibilitat, la igualtat i no discriminació, la inclusivitat, l’adequació al territori, etc. Les persones participants també tindran la informació precisa sobre els criteris de viabilitat per a poder ajustar les seues propostes a aquests.

Les propostes d'inversió es caracteritzen per ser una millora per al municipi que incrementa el patrimoni de Burjassot a partir de noves obres o adquisicions físiques, permanents i inventariables. Alguns àmbits municipals sobre els quals poden actuar són els següents:

 • MOBILITAT-ACCESSIBILITAT: accessos a la ciutat, zones d'estacionament, semàfors, passos de vianants, rotondes, voreres, carrils bici, clavegueram, il·luminació viària o transformació de carrers en zones de vianants.
 • ESPAIS OBERTS I PÚBLICS: equipaments de parcs i jardins, mobiliari, zones infantils, zones per a gossos, paratges, vies verdes, repoblació, horts socials, paratges naturals, solars o places.
 • EQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURES: millora d'instal·lacions municipals (esportives, educatives, culturals, centres juvenils, centres de majors, etc.), rehabilitació d'edificis públics (centre històric, edificis municipals, monuments històrics, altres zones d'interés), innovació i noves tecnologies (panells solars, punts de recàrrega de cotxes elèctrics, etc.), contenidors o adquisició de material per a cedir a les associacions o entitats locals.

La presentació de propostes es podrà realitzar telemàticament a través de la pàgina web participa.burjassot.org. Cada persona podrà presentar un màxim de 2 propostes. El període de presentació de propostes serà des de les 9 h del dia 2 de gener de 2023 fins a les 9 h del dia 23 de gener de 2023.

Les propostes han de ser:

 • Concretes, de fàcil execució que genere oportunitats en la zona per a millorar-la i potenciar-la.
 • Beneficioses per al màxim nombre de ciutadans i ciutadanes, però que no provoque desequilibris entre els barris.
 • Inclusives, per a tots els col·lectius de la societat.
 • Innovadores, idees noves i originals.
 • Sostenibles (que tinguen continuïtat a llarg termini en els àmbits socials, econòmics i territorials).

Aquelles propostes que estiguen contemplades dins dels criteris de no viabilitat recollits en aquestes bases reguladores no passaran a la fase de valoració ni a la de votació.

Els criteris de no viabilitat d'una proposta són els següents:

 • No és una inversió.
 • El seu cost aproximat supera els 100.000 euros.
 • Està duplicada: l'Ajuntament ja ho ha fet o es farà, o ja ha sigut seleccionada.
 • Presenta excessives dificultats tècniques o administratives.
 • No és competència municipal.
 • Està contemplada com a servei bàsic que ha de prestar l'Ajuntament, recollit en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i en la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.
 • No és sostenible: és una proposta que comporta despeses pluriennals.
 • No s'estima adequada seguint el marc de valors establit en aquestes bases reguladores.

Les propostes són individuals i s'haurà de fer constar el DNI de la persona que la presenta a través de la plataforma digital participa.burjassot.org.

La ciutadania tindrà la possibilitat, des de les 9 h del dia 25 de gener de 2023 fins a les 9 h del dia 6 de febrer de 2023, de secundar-les i avalar-les.

Transcorregut el període de formulació i suport de propostes d'inversió, es farà la primera classificació de les propostes que hagen rebut el mínim d'avals (20), per a descartar aquelles que s'estime que no són viables perquè contenen algun dels criteris de no viabilitat.

La resta de propostes seran valorades pels tècnics i personal competent dels diferents departaments municipals de l'Ajuntament de Burjassot per a passar a la següent fase de votació.

Una vegada formulades les propostes en la pàgina web participa.burjassot.org perquè aquestes puguen passar a la fase de valoració o estudi de viabilitat, cada proposta haurà de ser avalada per un mínim de 20 avals dels veïns i veïnes que participen en el procés.

Cada persona, amb el seu DNI, pot avalar fins a 2 propostes, però únicament un aval per proposta.

La regidoria de Participació Ciutadana és l'encarregada de la canalització de les propostes ciutadanes. Les seues funcions principals són:

 • Estudi de les propostes de modificació, si és procedent, d’aquestes bases reguladores per a la seua aplicació en la següent anualitat.
 • Proposició de la desestimació de les propostes que no reunisquen els criteris de viabilitat exposats en aquestes bases, justificant-ho degudament.
 • Resolució de conflictes que pogueren produir-se al llarg del procés.
 • Assessorament als departaments de l'Ajuntament que tinguen propostes per a valorar.
 • Priorització de les propostes d'acord amb el nombre de vots obtinguts.
 • Seguiment dels acords adoptats per a l'execució de les propostes.

A partir del 7 de febrer del 2023 es passaran les propostes als departaments competents perquè en facen la valoració tècnica, administrativa, econòmica i de viabilitat, que es realitzarà fins al 17 de març.

Els tècnics municipals de cada departament faran una valoració individual de cada proposta rebuda. Aquesta valoració implica:

 • Determinar la viabilitat administrativa, tècnica i/o econòmica de les propostes.
 • Desestimar les propostes que no complisquen amb els criteris de viabilitat.
 • Realitzar una valoració econòmica de les propostes.

Les propostes que siguen desestimades per excedir el límit del pressupost econòmic destinat als pressupostos participatius es traslladaran als departaments municipals competents per si poden assumir-les en el seu pressupost ordinari, però no seran vinculants.

La regidoria de Participació Ciutadana recollirà les propostes valorades pels departaments municipals i confeccionarà el llistat de propostes que ixen a votació, així com el llistat de les propostes desestimades pels tècnics municipals.

Una vegada recollides totes les propostes que compten amb un suport de 20 avals, revisades per la regidoria de Participació Ciutadana, valorades pels tècnics dels departaments municipals competents i que siguen viables, es faran públiques per a votació.

Les propostes es podran votar a partir de les 9 h del 22 de març fins a les 9 h del dia 5 de d’abril de 2023. Per a poder votar serà necessari el DNI i un correu electrònic vàlid.

Aquest procés serà gestionat a través de la plataforma digital participa.burjassot.org. Cada persona podrà votar fins a 2 propostes d'inversió.

Els resultats de les votacions de les propostes es publicaran al mes d’abril de 2023. Els resultats s’ordenaran en funció del nombre de vots obtinguts. Se seleccionaran les propostes, per aquest ordre fins a esgotar els 100.000 € consignats per a propostes d’inversió.